Articles

Soorten straling

Hier worden verschillende soorten straling besproken. Straling is de uitzending van energie door golven of als deeltjes.Onze producten zijn in staat alle stralingssoorten, ook in verschillende combinaties, te neutraliseren.

Voor alle stralingsvormen bestaan zgn. stralingslimieten die aangeven hoeveel straling is toegestaan. De limieten voor elektromagnetische straling die de overheid heeft vastgesteld liggen vele malen hoger dan die vanuit natuurgeneeskundig en bouwbiologisch perspectief gezond voor ons zijn.  

Elektromagnetische straling

De mens wekt zelf de nodige elektromagnetische straling op voor diverse doeleinden. Deze straling kan echter ook een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Wanneer het menselijk lichaam gezond is communiceren alle cellen via fijne,lichaamseigen elektrische impulsen in een natuurlijke harmonie met elkaar. Wanneer echter van buitenaf storende trillingen (resonantie, frequentie, straling) op de cellen inwerken, dan is de natuurlijke celcommunicatie verstoord en is het ontstaan van ziekten en allergieën het gevolg. 

Hoogfrequent gepulste straling

GSM, UMTS, WIFI en DECT zijn voorbeelden van gepulste hoogfrequente elektromagnetische straling. Deze pulserende straling is de meest schadelijke van alle elektromagnetische stralingssoorten. Het pulsen zorgt voor een extra hoge impact op ons lichaam, onze cellen en dus onze gezondheid. Bedenk maar eens wat een gepulste straal water uit een hogedrukspuit kan (mos van de tegels, velgen van de auto blinkend schoon, verf verwijderen, vliegjes van de motorkap) ten opzichte van een gewone straal water uit een tuinslang. Dat terwijl een hogedrukspuit wordt aangesloten op eenzelfde slang aan de kraan en de helft minder water verbruikt (het pulsen is een onderbreking van de wateraanvoer uit de slang)! Een andere vergelijking van gepulste staling kan worden gemaakt met een stroboscoop die sterke lichtflitsen produceert. Deze 'flitslichten' kom je nog wel eens tegen in een discotheek; ze creëren de illusie dat iemand zich schoksgewijs beweegt. Het kost onze hersenen een enorme inspanning met dit 'gepulste'  licht om te gaan. Er zijn dan ook mensen die een epileptische aanval krijgen van deze flitslichten. Onze producten neutraliseren de gepulste stralingsvormen zonder problemen.

Elektrische velden

Elektrische velden ontstaan rondom elektrische leidingen en elektrische apparatuur, maar zijn ook aanwezig op elk metalen voorwerp in de buurt. Metaal is als een antenne; het vangt elektromagnetische straling op en transporteert deze. Slapen in een metalen bed, met metalen vering is daarom af te raden op de slaapkamer. Elektrische velden sturen eveneens ons zenuwstelsel in de war, er worden extra millivolt (mV) aan de reeds aanwezige natuurlijke elektriciteit (70 mV) op ons zenuwstelsel toegevoegd wat gecorrigeerd dient te worden. Klachten die mogelijk met elektrische velden samenhangen zijn nervositeit, transpireren, verzuring van weefsel (veroorzaker van veel klachten), verstoring hormonale aansturing, depressiviteit, en meer. Ook hiertegen bieden onze producten uitstekende bescherming.

Breuklijnen - Gammastraling

Overal op aarde is straling aanwezig. Zo bevat de aardkorst van nature radioactieve stoffen en straalt gammastraling uit. Dit is geen probleem; als mens zijn we geëvolueerd op deze straling. Alleen wanneer deze straling geconcentreerd uit de aardkorst naar boven komt, bijv. door een breuklijn, kan dit tot problemen (ziekte) leiden wanneer bepaalde waarden worden overschreden. Tijdens een stralingsonderzoek wordt de gammastraling in jouw woning gemeten. De gemeten waarde, uitgedrukt in µSv (micro Sievert) vind je terug in het onderzoeksrapport.

De straling van geologische breuken is de meest heftige straling met de meest snelle gevolgen op het lichaam van alle geopatische straling.

Wateraders

Straling afkomstig van wateraders is een bekend fenomeen. Wateraders wekken ondergronds wrijving op waardoor een zwak elektrisch veld ontstaat (10 mV). Bovendien heeft een waterader een ioniserende werking. Positief geladen ionen worden naar boven 'geschoten' tot boven het aardoppervlak. Deze positief geladen ionen hechten zich aan spieren en gewrichten en worden gezien als veroorzakers van reuma. Een voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt hierover:

Dokter Kneipp (misschien herken je de naam of anders de Kneipp badolie en lichaamsverzorgingsproducten?) genas reuma door het afspoelen met water. Deze behandeling lijkt geneeskundig onlogisch, maar vanuit stralings-biologisch perspectief is het heel logisch. Stromend water is negatief geladen en onttrekt positief geladen ionen uit het lichaam.

Holistisch werkende artsen bevestigen steeds weer dat reumapatiënten met een wateraderproblematiek te maken hebben.

Wateraders verhinderen ook nog eens de instraling van gezonde aardstralen en wekt voor de mens ongezonde trillingen op. Rugklachten, slapeloosheid en de hiervoor beschreven reuma zijn daarom dikwijls het gevolg van een waterader.

Veel mensen met de klacht 'Ik ben 's-morgens niet fit!' hebben dikwijls te maken met een waterader. Ons zenuwstelsel dat werkt op 70 mV wordt door 's-nachts, terwijl het zou moeten rusten, geactiveerd door de 10 mV extra die afkomstig is van de waterader

Radioactieve straling

Een radioactieve stof is een stof met instabiele atoomkernen. Deze atoomkernen zenden deeltjes uit om wel stabiel te kunnen worden. Hierbij komt straling uit de kern vrij. We noemen dit radioactiviteit.

Radioactieve straling kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als er een radioactieve wolk vrijkomt bij een kernongeval. De kans dat dit in Nederland gebeurt, is zeer klein.

Als de kern van een nucleaire reactor beschadigd raakt, kunnen er radioactieve stoffen ontsnappen. De belangrijkste radioactieve stoffen die gevaren voor de gezondheid opleveren, zijn radioactief jodium en radioactief cesium.

  • Radioactief jodium draagt bij een kernramp het meest bij aan de stralingsdosis. Bijna al het vrijgekomen radioactief jodium is na ongeveer 3 maanden verdwenen.

  • Radioactief cesium is op de lange termijn de belangrijkste stof. Deze radioactieve stof vervalt veel langzamer: na 30 jaar is nog ongeveer de helft over.

  • Ioniserende straling

    Ioniserende straling is een verzamelnaam voor straling die kan worden opgewekt in apparaten en door radioactieve stoffen wordt uitgezonden. De straling zelf is niet radioactief. Een voorbeeld hiervan is de straling uit een röntgenapparaat. Ioniserende straling kan veel schade toebrengen aan levende cellen; het verandert de eigenschappen van een cel wat kan leiden tot ernstige ziekten.