Alles over straling

Informatie en actualiteiten over straling gerelateerd aan gezondheid.

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Straling: De dodelijke dosis

Posted by on in Straling algemeen
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 2309
 • Print

Het is belangrijk iets te weten over de wijze waarop de wetenschap de schadelijkheid van ‘iets’ bepaalt. Vervolgens is het mogelijk vast te stellen of deze aanpak altijd maar houdbaar en geloofwaardig is. In deze blog een overzicht hoe de schadelijkheid van straling wordt bepaald en of dit deugdelijk is gebeurd.

Straling als onderzoeksobject

Het terrein van de wetenschap dat zich bezig houdt met de gevaren van stoffen is de toxicologie. Toxicologen onderzoeken de giftigheid van stoffen.Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is toxicologie een deelgebied van de geneeskunde. Straling is zo’n ‘stof’.

Lees verder......

De giftigheid van stoffen is niet direct te meten, het is alleen proefondervindelijk vast te stellen. Wat bovendien giftig is voor het ene organisme, hoeft niet giftig te zijn voor een ander organisme. In de toxicologie worden een groot aantal criteria voor giftigheid gebruikt. Een bekende manier om de giftigheid van een stof te bepalen is de LD50. Dit staat voor de Letale Dosis ofwel dodelijke dosis, waarbij 50% van de blootgestelde organismen overlijdt.

Deze maat is afhankelijk van het organisme waarop het vergif wordt getest, van het vergif zelf, van de toedieningsweg (b.v. opname door de mond, door de huid, via de aderen of via inademing) en van de lengte van de tijd waarin het vergif wordt toegediend.

Uitvoering onderzoek

Omdat ethisch gezien de dodelijkheid van stoffen niet op mensen getest kan worden gebruikt men bijvoorbeeld muizen, ratten of apen om deze dosis te bepalen. Tegenwoordig wordt ook veel onderzoek gedaan in reageerbuizen met behulp van celculturen en weefselfragmenten.

Na al dit onderzoek worden de gegevens verzameld aan de hand waarvan wordt bepaald of iets gevaarlijk is voor de mens. Aangezien de mens zelf niet het onderwerp van de proeven is geweest zal er iets moeten worden verzonnen om de resultaten van onderzoek om te buigen, zodanig datop aannemelijke wijze kan worden bepaald wat de onderzoeksresultaten  voor een mens zouden betekenen.

Hoe nauwkeurig is zo'n onderzoek?

Om onderzoeksgegevens om te buigen naar voor de mens relevante gegevens wordt gebruik gemaakt van statistiek. Met behulp van statistiek worden gegevens verzameld, bewerkt, geïnterpreteerd en gepresenteerd. De gegevens waarmee de statistiek werkt zijn afkomstig uit slechts een beperkt aantal objecten (steekproeven). De informatie is dus eigenlijk altijdonvolledigen daardooronnauwkeurig. Dit is een gegeven waar de wetenschap zelf mee werkt. Met behulp van allerlei correcties wordt daarna geprobeerd de foutmarge (het verschil ten opzichte van een mens als onderzoeksobject) zo klein mogelijk te houden.

Houdbaarheid wetenschappelijke conclusies

De wetenschap kan niets aannemen wat niet volgens de algemeen geldende richtlijnen is onderzocht en beoordeeld. Maar een wetenschappelijke conclusie is niet altijd houdbaar. Dit blijkt uit de vele wetenschappelijke conclusies die na een paar jaar toch niet bleken te kloppen (bv. roken, asbest). Maar, zolang de conclusies nog niet zijn weerlegd wordt er op voortgeborduurd en kan het middel of product gewoon worden verhandeld.

Misschien vraag je je af waarom in deze blog zoveel aandacht is voor de manier waarop de wetenschap werkt. Dat zit zo: de wetenschap is ook doorslaggevend in het vaststellen van de invloed van straling op de gezondheid van de mens. De bewijslast ligt bij degenen die beweren dat niet-ioniserende straling wél schadelijk kan zijn. Dus zij die beweren dat niet-ioniserende straling schadelijk is, moeten dat aantonen. We zullen verderop in dit boek nog regelmatig terugkomen op de rol van de wetenschap ten aanzien van straling

Voorlopig vindt de wetenschap dat straling niet schadelijk is omdat dit volgens hen gewoon niet voldoende bewezen is. Ondanks het feit dat een groeiende groep mensen zegt wel last te hebben van de invloed van straling. En ook ondanks het feit dat er heel veel onderzoeken zijn die ofwel zeker aantonen dat deze straling schadelijk is of op zijn minst duidelijke aanwijzingen geven dat dit zo is.

Onze wereld is volledig gericht op de wetenschap. Er is geen ruimte voor anders denken dan ‘wetenschappelijk’. Het wordt ons met de paplepel ingegoten. Dit verklaart de enorme weerstand tegen mensen die beweren dat er voldoende aanwijzingen zijn dat niet-ioniserende straling (onder omstandigheden) wel schadelijk kan zijn. De wetenschap bepaalt. Punt.

0
Trackback URL for this blog entry.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Thursday, 09 April 2020